„Kalendarz wczesnego monitoringu rozwoju stawów młodych psów?”

1. DEFINICJE:

 • „Google” – Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4).
 • „Komisja Konkursowa” – komisja konkursowa powołana przez Organizatora w celu oceny odpowiedzi na Pytania Konkursowe i podjęcia decyzji w sprawie przyznania Nagród.
 • „Konkurs” – niniejszy konkurs realizowany przez Organizatora.
 • „Organizator” – Vetoquinol Biowet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000064225, REGON: 210527414, NIP: 5990108560.
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin.
 • „Uczestnik” – podmiot uczestniczący w Konkursie zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.
 • „Zwycięzca” – Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę zgodnie z pkt. 6 Regulaminu.
 • „Nagroda” – nagroda rzeczowa w postaci zestawu podarunkowego określona w pkt 6 Regulaminu.
 • „Formularz Konkursowy” – formularz zawierający Pytania Konkursowe dostępny za pośrednictwem narzędzia Google Forms, pod adresem: https://forms.gle/yyKnFiGvNs6HpaJn8

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

2.2 Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.

2.3 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin obowiązujący od dnia 18.04.2024 r.

2.4 Konkurs trwa od 18.04.2024 r. od momentu upublicznienia linku do formularza konkursowego podczas webinaru o którym mowa w pkt. 4.2

2.5 Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6 Konkurs jest realizowany za pośrednictwem Formularza Konkursowego.

2.7 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z Google Ireland Limited („Google”). Zasady korzystania z usług Google, w tym narzędzia Google Forms, oraz przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Forms określają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google dostępne pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl.

2.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

2.8.1 za brak możliwości uzupełnienia Formularza Konkursowego ze względów technicznych, w tym w przypadku użycia przeglądarki internetowej uniemożliwiającej wypełnienie Formularza Konkursowego;

2.8.2 za przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Google;

2.8.3 za usługi, w tym za ich jakość, świadczone przez Google na rzecz Uczestników w związku z korzystaniem z narzędzia Google Forms.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich.

3.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

 

4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

4.1 Uczestnik odpowiada na Pytania konkursowe (zamknięte) wskazane w Formularzu Konkursowym;

4.2 Konkurs ogłoszony zostanie na koniec webinaru „Kalendarz wczesnego monitoringu rozwoju stawów młodych psów?” w dniu 18 kwietnia 2024 roku.

 

5. NAGRODY

5.1 Nagrodą dla zwycięzców wskazanych w pkt. 6.4 i 6.5 w jest produkt Flexadin Young Dog Maxi 60 kąsków o wartości rynkowej około 129 zł brutto.

5.2 Nagrody nie podlegają wymianie na inne rzeczy (przedmioty) ani na gotówkę lub inną formę płatności.

 

6. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY

6.1 Podjęcie decyzji o przyznaniu nagród dokonywane jest przez Komisję Konkursową.

6.2 Komisję Konkursową w składzie co najmniej 3 osób powołuje Organizator spośród pracowników Organizatora.

6.3 Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców w terminie do 19 kwietnia 2024 roku

6.4 Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody dla Uczestników, którzy:

 • poprawnie odpowiedzieli na Pytanie Konkursowe
 • najszybciej spośród wszystkich Uczestników danej Tury wypełnili Formularz Konkursowy.

6.5 Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzców – 10 pierwszych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na Pytania konkursowe w Formularzu Konkursowym.

6.6 Ten sam Uczestnik nie może zostać Zwycięzcą ani otrzymać Nagrody więcej niż jeden raz w ramach.

6.7 Organizator informuje Zwycięzców o przyznaniu Nagrody poprzez przesłanie informacji o wygranej za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail, z którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia. Jednocześnie Organizator zwróci się do Zwycięzcy o podanie za jego zgodą danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody: imię, nazwisko, adres wysyłki Nagrody, numer telefonu. Podanie tych danych jest niezbędne w celu przekazania Nagrody. Niepodanie ww. danych Organizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody od Organizatora oznacza zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę.

6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przekazanie Zwycięzcy Nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę.

6.9 Organizator zweryfikuje czy Zwycięzca zgodnie z Regulaminem jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli na podstawie tej weryfikacji Organizator stwierdzi, że Zwycięzca nie spełnił wymagań wskazanych w Regulaminie, Nagroda nie zostanie mu przekazana, a Zwycięzcą w jego miejsce będzie kolejny Uczestnik, spełniający wymagania do przyznania Nagrody.

6.10 Nagroda będzie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora.

6.11 Zwycięzca staje się właścicielem Nagrody z chwilą jej odbioru. Nagrody nieodebrane do dnia 31.05.2024 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.12 Zwycięzcy przysługuje prawo do zrzeczenia się Nagrody.

6.13 Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia się z podatków z tytułu otrzymania nagrody w Konkursie.

6.14 Nagrody otrzymane przez Zwycięzcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z działalności Zwycięzcy, a ich wartość powinna zostać uwzględniona przez Zwycięzcę w przychodach z danego okresu.

6.15 W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez upoważnione organy, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozliczania podatku od Nagród uzyskanych w ramach Konkursu.

6.16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.

 

7. REKLAMACJE

7.1 Wszelkie reklamacje związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poland_konkurs@vetoquinol.com w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji, najpóźniej do dnia 31.05.2024r. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora Konkursu.

7.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • dane Uczestnika;
 • adres do kontaktu;
 • wskazanie nieprawidłowości związanych z organizacją Konkursu;
 • żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.

7.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Organizator informuje Uczestnika pisemnie lub w formie wiadomości e-mail o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

7.4 Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, nr NIP: 5990108560; nr KRS 0000064225, Regon: 210527414

8.2 Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (minimum 5 lat po zakończeniu umowy);
 • wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, min.: dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

8.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 • Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
 • Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych.
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8.4 Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

8.5 W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8.6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

8.7 Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

8.8 Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych Osobowych Organizatora do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to: stanislaw.roszkowiak@vetoquinol.com

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy przystąpieniu do Konkursu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub wręczenie Nagrody;
 • w razie wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń z konta Uczestnika przez osoby trzecie;
 • za spory w zakresie uprawnień Uczestników;

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Regulaminie zmian, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym gdy zmiana jest konieczna z uwagi na przepisy prawa, rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie.

9.3 W wypadku planowanej zmiany w Regulaminie, Uczestnicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

9.4 Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.

9.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.